Vedtægter

Vedtægter for foreningen Landbrugsret. Pr. 05. juni 2023

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er Landbrugsret og er stiftet 16.4.23
Stk. 2: Foreningens hjemsted Alleshavevej, 4593 Eskebjerg.

 

§ 2 Formål
Stk. 1: Foreningen er en almennyttig forening, som √łnsker at fremme livet p√• landet og i sagens natur er almenvelg√łrende for s√• vidt foreningens √łkonomiske situation g√łr det muligt. Et likvidationsprovenu eller
overskud ved opl√łsning af foreningen skal tilfalde en anden velg√łrende forening som bestyrelsen udpeger.
Stk. 2: Forhindre en skattem√¶ssig omklassifisering af landbrug, der ikke √łnskes omklassificeret af ejer.
Landbrug uanset hvad de anvendes til, er omfattet af Landbrugsloven og skal ikke beskattes som parcelhuse.
Stk. 3: Forhindre at vurdering af v√¶rdien af jord og bygninger ans√¶ttes s√• h√łjt skattem√¶ssigt at de nuv√¶rende ejere ikke har r√•d til at beholde dem, og derfor tvinges til salg.
Stk. 4: Forhindre at ejer af landbrug fratages muligheden for at udvikle sin ejendom eller bruge bygninger og jord grundet ændring af lovgrundlag, når lovgiver samtidig ikke udbetaler erstatning for tabet.
Stk. 5: Samle alle der bor på små og mellemstore landbrug, uanset hvordan jord og bygninger anvendes, til fælles front mod værditab, tab af råderet og anden diskriminerende fratagelse af rettigheder herunder
ejendomsret.
Stk. 6: Forhindre centralisering af ejerskabet af landbrugsjord og opk√łb fra kapitalfonde, s√• flere kan bos√¶tte sig p√• selvejede landbrug, til gavn for nicheproduktion, natur, biodiversitet og frihed.
Stk. 7: Igangs√¶tte de juridiske og politiske tiltag, der er n√łdvendige for at sikre ovenst√•ende.
Stk. 8: Fremskaffer midlerne til ovenstående.

 

§ 3 Medlemsforhold
Stk. 1: Som aktivt medlem optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og er indehaver af et landbrug med op til 30hektar jord.
Stk. 2: Der kan p√• samme m√•de optages passive medlemmer som er en del af ejers husstand, myndige, eller andre der ogs√• st√łtter op om foreningens form√•l.

 

§ 4 Funding herunder kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for medlemmer der deltager i foreningens arbejdsgrupper. Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.
Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.
Stk. 3: S√•fremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at v√¶re blevet rykket, slettes den p√•g√¶ldende som medlem. S√•dant oph√łr af medlemskabet kan ikke kr√¶ves indbragt for generalforsamlingen.
Stk. 4: Funding kan indhentes ved donationsbaseret og rewardbaseret crowdfunding.
Stk. 5: Kontingent skal kun opkr√¶ves til at d√¶kke de udgifter der opst√•r som f√łlge af udgifter til hjemmeside, telefon, og lignende der er n√łdvendigt administrativt.

 

§ 5 Eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan ekskluderes, s√•fremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indeb√¶rer, at medlemskabet oph√łrer.
Stk. 2: I sager om eksklusion har medlemmet krav p√• at blive h√łrt, inden bestyrelsen tr√¶ffer sin afg√łrelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav p√•, at bestyrelsens afg√łrelse pr√łves p√• f√łrstkommende generalforsamling, og sagen s√¶ttes p√• dagsordenen som et s√¶rligt punkt. S√•fremt den ekskluderede √łnsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom frems√¶ttes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afg√łrelse om eksklusion g√¶lder, selvom den er kr√¶vet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.
Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.
Stk. 4: S√•fremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afg√łr¬† bestyrelsen sp√łrgsm√•let.

 

§ 6 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens √łverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremg√•r af disse vedt√¶gter.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og forel√łbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal v√¶re fremme hos bestyrelsen senest fire uger f√łr generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv frems√¶tte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest to uger f√łr generalforsamlingen p√• samme m√•de som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medf√łlge.
Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance.
Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremm√łdte.
Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7: Beslutninger tr√¶ffes ved almindeligt flertal. Til vedt√¶gts√¶ndringer og beslutning om opl√łsning kr√¶ves dog kvalificeret flertal, jf. ¬ß 13. Ved personvalg er den valgt, der opn√•r flest stemmer.
Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 9: Dirigenten afg√łr sp√łrgsm√•l om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.
Stk. 10: Bestyrelsen s√łrger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 7 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordin√¶re generalforsamling skal mindst omfatte f√łlgende punkter:
1. Valg af   dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Afl√¶ggelse og godkendelse af det reviderede √•rsregnskab for det forl√łbne √•r
4. Aflæggelse og
godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand (i lige år)
b. Valg af kasserer (ulige år)
c. Valg af √łvrige bestyrelsesmedlemmer 2 i lige √•r, 3i ulige √•r)]
d. Valg af en suppleanter
e. Valg af en revisor
7. Eventuelt.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.
Stk. 2: Ekstraordin√¶r generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesm√•de og generalforsamlingens gennemf√łrelse g√¶lder i √łvrigt p√• samme m√•de som for ordin√¶r generalforsamling.

 

§ 9 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repr√¶senterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan neds√¶tte n√łdvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af l√łbende eller enkeltst√•ende opgaver.
Stk. 2: Bestyrelsen best√•r af 7 medlemmer, en formand og 6 yderligere medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i √łvrigt sig selv, og foretager forn√łden fordeling af opgaverne. Alle valg sker p√• ordin√¶r generalforsamling for to √•r. I lige √•r v√¶lges formand og 3 medlemmer og i ulige √•r v√¶lges 3 medlemmer. 6 suppleanter v√¶lges hvert √•r for et √•r. S√•fremt en suppleant indtr√¶der i bestyrelsen, skal den p√•g√¶ldende bestyrelsespost bes√¶ttes ved valg p√• den f√łrstkommende ordin√¶re generalforsamling.
Stk. 3: Bestyrelsen kan selv fasts√¶tte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n√•r mindst 4 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens m√łder.

 

§ 10 Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder √•rsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopg√łrelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.
Stk. 4: Revisorerne skal hvert √•r gennemg√• √•rsregnskabet og p√•se, at det er regnskabsm√¶ssigt korrekt, og at indt√¶gter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne √•rsregnskabet med en p√•tegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at p√•se bogf√łring og foreningens beholdninger.

 

§ 11 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes af Bestyrelsen som kan foretage alle dispositioner.
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.
Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

 

§ 12 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afg√łres efter reglerne om vedt√¶gts√¶ndringer.

 

¬ß 13 Opl√łsning
Stk. 1: Beslutning om foreningens opl√łsning kr√¶ver vedtagelse p√• to p√• hinanden f√łlgende ekstraordin√¶re generalforsamlinger. Der skal mindst v√¶re seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opl√łsning kr√¶ves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen p√• begge generalforsamlinger.
Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke formål foreningens formue skal anvendes til.
Stk. 3: Til at forest√• opl√łsningen af foreningen v√¶lger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemf√łre alle n√łdvendige dispositioner.